TCU การใช้ระบบ เรียนวันที่ 15 ตค. 2560 รับ 50 คนสอนการใช้งานของระบบ The icon Universe ให้คุณสามารถเข้าใจในการทำงานและนำไปสร้างรายได้จากระบบของเรา รับรุ่นละ 50 คน รุ่นที่ 1 มี 50 รับเพิ่มรุ่น2 อีก 50 คน

ใช่อย่างไร นำเสนอด้วยระบบ แบบง่ายๆ

มาเรียนรู้ว่า ระบบใช้อย่างไร แล้วจะนำไปปิด การขายสมาชิกได้อย่างไร

CEOPOP


CEO POP ปริญญา นิลรัตนคุณ  กว่า 20 ปีในการเขียนระบบขายตรง 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาตร์ สาขาโยธา ม.เทคโนโลยีมหานคร

ปริญญาโท EXMBA ม.เกษตรศาตร์

ปริญญาเอก กำลังศึกษาDBA ม.อีสเทอร์เอเชีย


Photos

สมัครเรียน

TCU การใช้ระบบ เรียนวันที่ 15 ตค. 2560 รับ 50 คน

สมัครเลยตอนนี้

เพียง
1,000 บาท

รับสมัครเพียง 100 ราย จำนวนผู้จองในขณะนี้ 100 ราย
ขออภัย ที่นั่งเต็มแล้ว รอโอกาสหน้าน่ะค่ะ